วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553

บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการดำเนินงาน

สรุปและอภิปรายผลการดำเนินงาน


สรุปผล

       หม้อก๋วยเตี๋ยวอัตโนมัติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการพัฒนาโปรแกรมนี้ ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานและเป็นการประหยัดเชื้อเพลิงของการต้มก๋วยเตี๋ยวทั้งนำมาใช้ในการประกอบอาชีพให้สอดคล้องในความต้องการในยุคปัจจุบันคือ สะดวก ประหยัดและง่ายต่อการประกอบอาชีพ ซึ่งหม้อก๋วยเกี๋ยวอัตโนมัติสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดทำขึ้นเพื่องานอาชีพ
       จากผลทดสอบหม้อก๋วยเตี๋ยวอัตโนมัติ วิชาโครงงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่าหม้อก๋วยเตี๋ยวอัตโนมัติมีประสิทธิภาพโดยมีการตัดไฟได้เองโดยอัตโนมัติและยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงในการต้มก๋วยเตี๋ยวสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้และตรงตามวัตถุประสงค์ทำให้ความสะดวกสะบายในการใช้งานและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

ปัญหาและอุปสรรค

       ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำหม้อก๋วยเตี๋ยวอัตโนมัตมีดังต่อไปนี้

            1. ปัญหาในการทำหม้อก๋วยเตี๋ยวอัตโนมัติ ผู้จัดทำยังขาดความรู้ ความชำนาญ และ ทักษะในการทำหม้อก๋วยเตี๋ยว ทำให้การทำหม้อก๋วยเต๋ยวเกิดความล้าช้า
            2. การทำหม้อก๋วยเตี๋ยวอัตโนมัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำโปรแกรมของแต่ละคนนั้นได้เจอกับปัญหาไวรัสทำให้การทำงานไม่สะดวกมากนัก
            3. เวลาทำงานเสร็จแล้ว งานที่ทำในแต่ละครั้งก็มีข้อผิดพลาดและต้องกลับไปแก้ไขงานใหม่อีกครั้ง จึงเป็นปัญหาในการทำงานทำให้เสียเวลาในการทำงานอีกจึงทำให้งานที่ทำแต่ละครั้งช้า
           4. โปรแกรมมีปัญหาก่อนทดสอบทำให้เสียเวลามาตรวจแก้ไขข้อผิดพลาด
           5. ตอนปรึกษางานกันก็เกิดความเห็นไม่ตรงกันบ้างในบางครั้ง
ข้อเสนอแนะ

      1. เนื่องจากหม้อก๋วยเตี๋ยวอัตโนมัติ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่องานอาชีพ ไม่สามารถจะทำตัววัดอุณภูมิความร้อนที่แน่นอนได้จึงต้องให้มีผู้สนใจและความรู้ความสามารถ ได้เข้ามาศึกษาจนอาจจะเห็นข้อบกพร่องของการทำหม้อก๋วยเตี๋ยวอัตโนมัติสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่องานอาชีพ และนำไปปรับปรุง เนื้อหาที่เก่าให้ใหม่ขึ้นมา
      2. ควรมีการทำหม้อก๋วยเตี๋ยวอัตโนมัติมีการใช้งานที่ประหยัดพลังงานมากกว่าเดิม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น